Email not displaying correctly? View it in your browser.

Briefings

Member Briefing: Positive Planning consultations

Date: 07/10/14

Positive Planning consultations

Dear Member, please see below an update from Kris Hawkins regarding planning consultations. 

Regards

Mark Harris, Planning & Policy Advisor Wales

Dear Stakeholder

The Minister for Natural Resources has introduced the Planning (Wales) Bill to the National Assembly for Wales.  A number of consultation documents have also been issued to accompany the Bill, and Rosemary Thomas, Chief Planner at the Welsh Government, issued a letter to Chief Planning Officers today, informing them of this suite of consultations.  These are:

Frontloading the Development Management System

Design in the Planning Process

Planning Committees, Delegation and Joint Planning Boards

Review of Planning Application Fees

Consultation on Proposed Amendments to Legislation on the Power to Override Easements and Other Rights

Details of the consultations can be found on the Welsh Government’s consultation pages at http://wales.gov.uk/consultations/planning.  Responses to the consultation papers are invited by 16 January 2015.

In addition to the consultation documents, the Welsh Government has also published the final Circular on planning conditions, entitled ‘The Use of Planning Conditions for Development Management’ which replaces the existing Circular ‘35/95: The Use of Conditions in Planning Permissions’. 

Kris Hawkins
Planning Division
Welsh Government
02920 823491

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Annwyl Rhanddeiliad

Cyflwynodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol y Bil Cynllunio (Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae nifer o ddogfennau ymgynghori hefyd wedi eu cyhoeddi i gyd-fynd â’r Bil, ac mae Rosemary Thomas, Y Prif Gynllunydd Llywodraeth Cymru, wedi anfon llythyr at y Prif Swyddogion Cynllunio heddiw, yn eu hysbysu am yr ymgynghoriadau yma i gyd. Rhain yw:

Rhoi Mwy o Bwyslais ar Gamau Rhagarweiniol y System Rheoli Datblygu (Saesneg yn unig)

Dylunio yn y Broses Gynllunio

Pwyllgorau Cynllunio, Dirprwyo a Chydbwyllgorau Cynllunio

Adolygu Ffioedd am Geisiadau Cynllunio (Saesneg yn unig)

Ymgynghoriad ar Ddiwygiadau Arfaethedig i Ddeddfwriaeth ar y Pŵer i Drechu Hawddfreintiau a Hawliau Eraill (Saesneg yn unig)

Mae manylion am bob un o’r ymgyngoriadau hyn i’w gweld ar dudalennau ymgynghori Llywodraeth Cymru: http://cymru.gov.uk/ymgyngoriadau/cynllunio. Dylech anfon ymatebion i’r papurau ymgynghori erbyn 16 Ionawr 2015.

Yn ogystal â chyhoeddi’r dogfennau ymgynghori, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi’r Cylchlythyr terfynol ar amodau cynllunio ‘Defnyddio Amodau Cynllunio er mwyn Rheoli Datblygu’ (Saesneg yn unig) sy’n disodli’r Cylchlythyr presennol ‘35/95: Pennu Amodau ar gyfer Caniatâd Cynllunio’ (Saesneg yn unig).